Pár slov o logopedii

Logopedie (logos - řeč, paideia- výchova) je speciálně pedagogická věda,
která se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním osob stižených vadami
a poruchami sdělovacího procesu. Zkoumá příčiny narušení sdělovacího procesu,
jeho průběh, frekvenci výskytu poruch sdělovacího procesu, jejich následky a možnosti
diagnostické. Definuje postupy, které upravuji vady a poruchy komunikace a prognozu
dalšiho vývoje. Stále větší pozornost se věnuje i prevenci komunikačnich potiží. Logoped diagnostikuje vady a poruchy výslovnosti, poruchy plynulosti (např. koktavost), vývojové vady (opožděný vývoj řeči, dysfazie), poruchy učení (dyslexie a d.), poruchy sluchu různých příčin a rozsahu, poruchy hlasu a následky mozkových příhod či úrazd v oblasti komunikace (afazie). Podle příčin a rozsahu poruchy volí a aplikuje terapeutické postupy. Kromě základniho problému ovlivňuje průběžně i pedagogické, psychologické a sociálni důsledky poruchy. Podle potřeby spolupracuje i s dalšimi odborniky (lékaři různých specializací, psycholog a d.) Kromě péče o děti a dospělé s komunikačními problémy se logopedie věnuje také komplexnímu rozvíjení vyjadřovacich schopností v obdobi vývoje řeči a péči o obecnou kulturu mluveného projevu. Logoped je absolventem vysokoškolského studia, ukončeného státnimi závěrečnfmi zkouškami. Logopedické asistentky (absolventky kursů nebo rozšiřujíciho studia) se zabývají reedukací prostých poruch výslovnosti a pracuji vždy pod vedením logopeda. Logopedická péče se poskytuje v rezortu zdravotnictví (klinická logopedie), školství (speciální školy, speciálně-pedagogická centra, případně pedagogicko-psychologické poradny) a v rezortu sociální péče.