Možnosti vzdělání v oboru logopedie

 


     JAK A KDE STUDOVAT LOGOPEDII?

     Základním východiskem je dosažené vzdělání. Ve své podstatě jsou pouze tři možnosti – buď máte ukončené:

 

          středoškolské vzdělání nebo
          bakalářské vzdělání (titul Bc) nebo
          vysokoškolské vzdělání (titul Mgr).
     Dalším orientačním bodem je způsob vzdělávání. V tomto případě lze mluvit nejčastěji o tzv. prezenčním studiu (po staru denní typ studia), kombinované studium (po staru dálkové studim) nebo distanční vzdělávání (určitá forma dálkového studia) nebo doplňkové studium.
     Další moment, který je potřebné zjistit, čím je ukončený daný typ studia, vzdělávání. Pro zařazení do platové třídy má hodnotu pouze to studium, které je ukončené bakalářskou zkouškou, či státní závěrečnou zkouškou – titul Mgr. Všechny ostatní typy studia jsou jen rozšířením Vašich znalostí, abyste mohli kvalitněji pomáhat dětem či působit preventivně, finanční ohodnocení záleží jen na řediteli.
     Podstatné pro Vaše rozhodnutí musí být seznámení s obsahem studia. Existuje mnoho bakalářských programů, některé jsou určeny pro učitelky MŠ, některé jsou určeny pro ty, co pracují s dospělými, některé jsou určeny pro volno-časové aktivity osob s postižením, pro vychovatelství atd. Obsah studia bude vždy na internetových stránkách (obecně možno použít www.vysokeskoly.cz) dané vysoké školy nebo ho telefonicky sdělí každé studijní oddělení dané fakulty nebo je možno využít dnu otevřených dveří, které fakulty pořádají. Logopedii je vždy nutné hledat pod širším heslem speciální pedagogika, protože se jinak ukáže pouze jedno studium – v Olomouci.
     Neméně důležité je věnovat pozornost tomu, kdo organizuje kurz (organizátorovi), studium, vzdělávací program. Organizátorem by mělo být pracoviště, které k tomu má tzv. akreditaci, schválení ministerstva školství. Nejčastěji to budou vysoké školy, institut pedagogicko-psychologického poradenství, pedagogická centra.
     Pro mnohé je dost důležité, za kolik daný kurz, vzdělávání, program lze pořídit (finance). Ceny se budou pohybovat od řádově stovek za jednodenní kurz, až desítky tisíc (5–7 000 a více) ročně za celý program. Programy bakalářské a magisterské jsou bezplatné, všechny ostatní kurzy jsou placené. Mezi
VŠ se rozšiřuje princip ekonomického fungování, a tak se snaží nejdříve studenty provést placenou formou studia, poté přijímat na bakalářské či magisterské programy.
     Následující seznam je aktuální k termínu květen/2004, vždy je potřebné informace aktualizovat na příslušné vysoké škole, vzdělávacím středisku. Kromě vysokých škol sledujte informace Institutu pedagogicko-psychologického poradenství v Praze 9 (www.ippp.cz), kde jsou různé vzdělávací kurzy.psychologie, psychologie a speciální pedagogika
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta pedagogická
M7701; 5leté, magisterský, prezenční studium.

speciální pedagogika, speciální pedagogika pro učitelky MŠ a výchovné pracovníky
Ostravská univerzita, Fakulta pedagogická
B7506; 3leté, bakalářský, kombinované studium.

speciální pedagogika, speciální pedagogika rehabilitační a humanitární činnosti
Univerzita Hradec Králové, Fakulta pedagogická
N7506; 2leté, navazující magisterský, kombinované studium.

speciální pedagogika, výchovná práce ve speciálních zařízeních
Univerzita Hradec Králové, Fakulta pedagogická
B7506; 3leté, bakalářský, kombinované studium.

speciální pedagogika, výchovná práce ve speciálních zařízeních
Univerzita Hradec Králové, Fakulta pedagogická
B7506; 3leté, bakalářský, prezenční studium.

speciální pedagogika, sociálně-výchovná péče o smyslově postižené
Univerzita Hradec Králové, Fakulta pedagogická
B7506; 3leté, bakalářský, prezenční studium.

speciální pedagogika, speciální pedagogika
iverzita Palackého v Olomouci, Fakulta pedagogická
P7506; 3leté, doktorský, prezenční studium.

speciální pedagogika, speciální pedagogika
iverzita Palackého v Olomouci, Fakulta pedagogická
P7506; 3leté, doktorský, kombinované studium.

speciální pedagogika, učitelství pro 2. stupeň ZŠ a speciální pedagogika – učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ a speciální pedagogika
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta pedagogická
M7506; 4leté, magisterský, prezenční studium.

speciální pedagogika, učitelství pro 2. stupeň ZŠ a speciální pedagogika – učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ a speciální pedagogika
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta pedagogická
M7506; 4leté, magisterský, prezenční studium.

speciální pedagogika, učitelství pro 2. stupeň ZŠ a speciální pedagogika – učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ a speciální pedagogika
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta pedagogická
M7506; 4leté, magisterský, prezenční studium.

speciální pedagogika, učitelství pro 2. stupeň ZŠ a speciální pedagogika – učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a speciální pedagogika
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta pedagogická
M7506; 4leté, magisterský, prezenční studium.

speciální pedagogika, učitelství pro 1. st. ZŠ a speciální pedagogika
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta pedagogická
M7506; 4leté, magisterský, prezenční studium.

speciální pedagogika, speciální pedagogika předškolního věku
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta pedagogická
B7506; 3leté, bakalářský, kombinované studium.

speciální pedagogika, speciální pedagogika pro výchovné pracovníky
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta pedagogická
B7506; 3leté, bakalářský, kombinované studium.

speciální pedagogika, speciální pedagogika předškolního věku
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta pedagogická
B7506; 3leté, bakalářský, prezenční studium.

speciální pedagogika, speciální pedagogika
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta pedagogická
B7506; 3leté, bakalářský, prezenční studium.

speciální pedagogika, logopedie
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta pedagogická
M7506; 4leté, magisterský, prezenční studium.

speciální pedagogika, učitelství na speciálních školách
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta pedagogická
M7506; 5leté, magisterský, prezenční studium.

speciální pedagogika, speciální pedagogika
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta pedagogická
M7506; 5leté, magisterský, prezenční studium.

učitelství pro základní školy, učitelství pro 1. stupeň základních škol – speciální pedagogika
Univerzita Hradec Králové, Fakulta pedagogická
M7503; 5leté, magisterský, kombinované studium.

učitelství pro základní školy, učitelství pro 1. stupeň základních škol – speciální pedagogika
Univerzita Hradec Králové, Fakulta pedagogická
M7503; 5leté, magisterský, prezenční studium.


VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
• Akademie múzických umění
• Akademie výtvarných umění
• Česká zemědělská univerzita v Praze
• České vysoké učení technické v Praze
• Janáčkova akademie múzických umění
• Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
• Masarykova univerzita
• Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
• Ostravská univerzita
• Slezská univerzita v Opavě
• Technická univerzita v Liberci
• Univerzita Hradec Králové
• Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem
• Univerzita Karlova v Praze
• Univerzita Palackého v Olomouci
• Univerzita Pardubice
• Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
• Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
• Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
• Vysoká škola ekonomická Praha
• Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
• Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
• Vysoké učení technické v Brně
• Západočeská univerzita v Plzni

SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY
• Akademie STING
• Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.
• Bankovní institut vysoká škola Praha
• Evropský polytechnický institut, s.r.o.
• Institut restaurování a konzervačních technik
• ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola
• Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého)
• Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o.p.s.
• Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
• Pražský technologický institut
• Soukromá vysoká škola ekonomických studií
• Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o.
• University of New York in Prague, s.r.o.
• Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o.
• Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství
• Vysoká škola ekonomie a managementu
• Vysoká škola finanční a správní
• Vysoká škola hotelová v Praze
• Vysoká škola Jana Amose Komenského
• Vysoká škola Karla Engliše v Brně
• Vysoká škola Karlovy Vary
• Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
• Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
• Vysoká škola obchodní v Praze
• Vysoká škola podnikání
• Vysoká škola v Plzni, o.p.s.
• Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů

Pro potřeby LSMS zpracovala: Dr. Housarová, katedra SPPG; kontakt k případným otázkám bla...@pedf.cuni.cz

SLOVNÍČEK POTŘEBNÝCH POJMŮ
Akreditovaný studijný program – studijní program, kurz, jemuž byla udělena akreditace MŠMT ČR.
Bakalářský studijní program – zaměřen na přípravu povolání, na veřejných školách bezplatný, ukončený závěrečnou bakalářskou zkouškou (většinou), v budoucnosti předpoklad pro následné magisterské studium.
Magisterský studijní program – zaměřen na získání teoretických poznatků, zvládnutí jejich aplikace a rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti.
Následný magisterský program – navazuje na bakalářský program, podmínkou úspěšné ukončení Bc programu.

FORMY STUDIA
Prezenční forma studia – převážná část výuky je organizována formou přednášek, seminářů, které se konají podle pravidelného rozvrhu, student může získávat poznatky přímo.
Distanční forma studia – multimediální forma studia, při níž jsou vyučující převážně odděleni od vzdělávaných.
Kombinovaná forma – využívá obou předcházejících.
Celoživotní vzdělávání – studium mimo akreditované programy, je orientováno na výkon povolání nebo ze zájmu, je zpravidla poskytováno za úplatu, posluchač CŽV není považován dle zákona 111/98 za studenta.
Rozšiřující studium – typ CŽV zaměřený na rozšíření odborné způsobilosti, obvykle podmíněné ukončením magisterského programu v daném oboru.
Doplňující (doplňkové) studium – zaměřený na získání pedagogické způsobilosti k výkonu výchovně vzdělávací činnosti na školách, obvykle podmíněné ukončením SŠ či VŠ.