Logopedická společnost Miloše Sováka, spolek

Stanovy

 

 

I.

Základní informace

 

 1. Spolek ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), s názvem „Logopedická společnost Miloše Sováka, spolek“ (dále jen „Spolek“) je samosprávný, nezávislý a dobrovolný svazek členů, zabývajících se oblastí teorie a praxe oboru logopedie, surdopedie a mezilidské komunikace. 
 2. Sídlem Spolku je Praha,  
 3. Spolku bylo přiděleno IČ: 45768412 a je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 1221.
 4. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito stanovami. Úplné znění stanov je uloženo v sídle Spolku.

 

II.

Hlavní činnost, účel, principy a poslání Spolku

 

 1. Účelem Spolku je sdružování osob zabývajících se oblastí teorie a praxe oboru logopedie, surdopedie a mezilidské komunikace.  
 2. Hlavním účelem, jakož i principy a posláním Spolku je zejména:

(i)               rozvoj činnosti v různých oblastech logopedické a surdopedické teorie i praxe, řešení otázek oboru logopedie a surdopedie s cílem respektovat potřeby a zájmy osob s narušeným komunikačním procesem a důrazem na etický přístup k těmto osobám;

(ii)              napomáhání šíření a uplatňování vědeckých poznatků z oblasti mezilidské komunikace;

(iii)             organizování výměny poznatků z logopedické a surdopedické teorie a praxe, včetně šíření zahraničních poznatků a zkušeností;

(iv)            podpora zvyšování kultury mluveného projevu;

(v)             odborný růst členů Spolku;

(vi)            organizace vzdělávacích a zájmových akcí;

(vii)           přednášková, recenzní, konzultační i poradenská činnost;

(viii)          rozvoj logopedické prevence organizováním vzdělávacích a osvětových akcí pro veřejnost, pro širší pedagogickou veřejnost, pro rodiče i pro osoby se speciálními potřebami v oblasti komunikace;

(ix)            podpora rozvoje oboru logopedie a surdopedie i logopedických a surdopedických institucí, napomáhání vědecké i výzkumné činnosti;

(x)             aktivní participace na zpracování různorodých koncepcí péče o osoby se speciálními potřebami v oblasti komunikace, podpora vzniku nových institucí nebo jiných způsobů rehabilitace či socializace osob se speciálními potřebami v oblasti komunikace s cílem dosáhnout jejich účinnější životní i pracovní integrace; 

(xi)            sledování a konzultace různých způsobů odborné vysokoškolské i postgraduální přípravy a dalšího vzdělávání logopedických a surdopedických odborníků a to ve všech resortech, kde tito odborníci působí;

(xii)           vydávání propagačních, periodických i neperiodických publikací, zajišťování propagace oboru i své činnosti dostupnými mediálními prostředky; 

(xiii)          podpora rozvoje a realizace logopedických a surdopedických pomůcek a přístrojů, jakož i jejich propagace, udělování osvědčení a vlastního loga ověřeným a schváleným logopedickým a surdopedickým pomůckám a literatuře;

(xiv)         spolupráce se správními a odbornými institucemi pro zajišťování komplexní péče o osoby se speciálními potřebami v oblasti komunikace;

(xv)           spolupráce s logopedickými a surdopedickými pracovišti, školami, s dobrovolnými zájmovými organizacemi (občanskými i církevními), které se zabývají rehabilitací či socializací osob se speciálními potřebami v oblasti komunikace a to na území České republiky i v zahraničí. 

 1. Spolek vykonává veškeré činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním a principy tak, jak je vymezeno v tomto čl. II. těchto stanov.
 2. Hlavní činnost je financována z majetku Spolku. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy.

 

III.

Vedlejší činnost Spolku

 

 1. Spolek může vykonávat vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání, či jiné výdělečné činnosti, a to za účelem podpory činnosti hlavní nebo hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. II. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

 

IV.

Členství

 

 1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba se zájmem o obor logopedie, surdopedie či mezilidské komunikace, která dosáhla alespoň 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.
 2. Členství právnické osoby ve Spolku je vyloučeno.
 3. Členství ve Spolku je pouze řádné.
 4. O přijetí za člena rozhoduje výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání. Zájemce se stává členem Spolku ke dni rozhodnutí výboru o přijetí a zaplacení příslušného zápisného.
 5. Členství ve Spolku zaniká zejména následujícími způsoby:

(i)               dobrovolným vystoupením člena - členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru Spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak; 

(ii)              vyloučením člena - členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Výbor, má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje cíle, principy a poslání, nebo pro porušení členských povinností dle čl. V. těchto stanov a současně takové své porušení nenapraví ani v dodatečné přiměřené lhůtě určené Spolkem v písemné výzvě k nápravě; výzva k nápravě se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Spolku zvlášť závažnou újmu;

(iii)             úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;

(iv)            zánikem Spolku;

(v)             jinými způsoby stanovenými právními předpisy či těmito stanovami.

 1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena eviduje jméno a příjmení, bydliště, pracoviště nebo místo působení, pracovní zařazení (logoped, speciální pedagog, student, psycholog, rodič aj.) datum narození a telefonní a emailový kontakt.

 

 1. Veškeré zápisy, změny a výmazy do/ze seznamu členů provádí výbor, resp. pověřený člen. Výbor provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 15 dnů od vzniku členství. Výbor provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 15 dnů od zániku členství. Výbor provede zápis změny v údajích člena v seznamu členů ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu příslušný člen takovou změnu písemně oznámí.

 

 1. Výbor je povinen vydat výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemné žádosti člena, na náklady tohoto člena.

 

 1. Seznam členů je neveřejný.

 

 

V.

Práva a povinnosti člena

 

 1. Každý člen Spolku má zejména následující práva:

 

(i)               podílet se na činnosti Spolku;

(ii)              obdržet informace o dění ve Spolku;

(iii)             podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku;

(iv)            volit a být volen do řídících orgánů Spolku;

(v)             obdržet písemné vyhotovení materiálů určených pro členy Spolku, pokud o tom rozhodne výbor Spolku;

(vi)            další práva stanovené právními předpisy či těmito stanovami.

 1. Každý člen Spolku má povinnost:

 

(i)               platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne členská schůze;

(ii)              chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku;

(iii)             dodržovat stanovy Spolku;

(iv)            aktivně se podílet na činnosti Spolku;

(v)             informovat výbor Spolku o veškerých změnách v údajích týkajících se jeho osoby, zapisovaných do seznamu členů;

(vi)            další povinnosti stanovené právními předpisy či těmito stanovami.

 

VI.

Členské příspěvky a zápisné

 

 1. Členský příspěvek je roční. Výši a splatnost členského příspěvku určí členská schůze.
 2. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje výbor Spolku.
 3. Výši a splatnost zápisného určí výbor.

 

VII.

Orgány Spolku

 

 1. Orgány Spolku tvoří:

-       Členská schůze;

-       Výbor;

-       Revizní komise.

 1. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí.

 

VIII.

Členská schůze

 

 1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.
 2. Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány Spolku a rozhoduje o dalších záležitostech, které jí do působnosti svěřuje zákon, tyto stanovy nebo které si k rozhodnutí vyhradí. Do její působnosti tak náleží zejména:

(i)               určit hlavní zaměření činností Spolku;

(ii)              rozhodovat o změně stanov;

(iii)             schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané výborem;

(iv)            rozhodovat o povinnosti hradit členský příspěvek, jeho výši a splatnosti;

(v)             schvalovat výsledek hospodaření Spolku;

(vi)            volit a odvolávat členy výboru;

(vii)           volit a odvolávat členy revizní komise;

(viii)          hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů;

(ix)            rozhodnout o zrušení Spolku s likvidací;

(x)             jmenovat likvidátora při zrušení Spolku;

(xi)            rozhodnout o přeměně Spolku.

 1. Členská schůze je svolávána výborem podle potřeby, zpravidla však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.
 2. Výbor je povinen svolat zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů Spolku, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení podnětu, obsahujícího návrh pořadu zasedání. Nesvolá-li výbor zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady Spolku sám.
 3. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí Spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
 4. Pozvánka na členskou schůzi spolu s pořadem zasedání musí být doručena členům nejméně třicet dní před jeho konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. V pozvánce musí být uvedeno místo, čas a pořad zasedání.
 5. Každý člen Spolku má jeden hlas. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.
 6. Zasedání členské schůze zahájí svolavatel či jiná pověřená osoba a ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání a případně i dalších činovníků, vyžadují-li jejich volbu tyto stanovy. Zasedání se řídí pořadem zasedání tak, jak byl obsažen v pozvánce. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů Spolku oprávněných o ní hlasovat.
 7. Hlasování na členské schůzi je možné s využitím technických prostředků. Podmínky hlasování na členské schůzi s využitím technických prostředků stanoví výbor Spolku. Za hlasování na členské schůzi s využitím technických prostředků se považuje i hlasování takovým způsobem, že členové Spolku odevzdají své hlasy písemně před konáním členské schůze (korespondenční hlasování). V takovém případě se považují za členy, kteří jsou přítomni na členské schůzi.
 8. Připouští se hlasování mimo členskou schůzi ve smyslu § 158 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (per rollam). Návrh rozhodnutí se zasílá na adresu člena uvedenou v seznamu členů nebo na emailovou adresu člena uvedenou v seznamu členů v případě rozhodování mimo členskou schůzi s využitím technických prostředků. Návrh rozhodnutí obsahuje:

(i)     text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,

(ii)    lhůtu pro doručení vyjádření člena, která činí 15 dnů ode dne doručení návrhu,

(iii)   podklady potřebné pro jeho přijetí,

(iv)   další údaje, pokud tak stanoví tyto stanovy či zákon.

 1. Rozhodování mimo členskou schůzi (per rollam) je možné s využitím technických prostředků s tím, že osoba oprávněná svolat členskou schůzi zašle návrh rozhodnutí každému členovi na jeho emailovou adresu uvedenou v seznamu členů. Návrh rozhodnutí je doručen členovi, jakmile došel na jeho emailovou adresu uvedenou v seznamu členů. Návrh rozhodnutí musí mimo jiné též obsahovat jedinečný kód, který je následně člen povinen uvést ve svém vyjádření k navrhovanému rozhodnutí, a emailovou adresu, na niž člen doručí své vyjádření k navrhovanému rozhodnutí. Ve svém vyjádření je člen povinen uvést i jedinečný kód, který obdržel spolu s návrhem rozhodnutí.
 2. Nedoručí-li člen ve lhůtě uvedené v návrhu rozhodnutí osobě oprávněné ke svolání členské schůze, resp. na uvedenou emailovou adresu (podle toho, v jaké formě je rozhodnutí mimo členkou schůzi činěno), souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.
 3. Rozhodná většina pro přijetí příslušného usnesení se pro případy rozhodování per rollam počítá z celkového hlasu všech členů.
 4. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.
 5. Každý člen Spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání v archivu Spolku, po předchozí písemné žádosti a v čase určeném výborem.

 

IX.

Výbor

 

 1. Výbor je statutárním orgánem Spolku.
 2. Výbor je kolektivním orgánem tvořeným 5 členy. Členové Výboru zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce svého předsedu.
 3. Odměnu za výkon funkce člena výboru může stanovit členská schůze, jinak platí, že výkon funkce je bezplatný.
 4. Výbor řídí činnost Spolku v souladu s právními předpisy, těmito stanovami, dalšími vnitřními předpisy Spolku i usneseními členské schůze.
 5. Spolek zastupuje navenek předseda výboru samostatně.
 6. Výbor odpovídá za řádné hospodaření Spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, dbá na řádnou péči o majetek a zejména na řádné naplňování účelu poslání Spolku.
 7. Výbor vede a řídí práci Spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov a pečuje o rozvoj Spolku.
 8. Výbor svolává k zasedání jeho předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výboru, a to podle potřeby, zpravidla však jednou za měsíc.
 9. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru.
 10. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.
 11. Do působnosti výboru náleží dále zejména:

(i)               svolávat členskou schůzi;

(ii)              zpracovat a předkládat členské schůzi ke schválení výroční zprávu a účetní závěrku, jakož i výsledek hospodaření za příslušné období;

(iii)             dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku;

(iv)            přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení;

(v)             rozhodovat o žádostech o snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody;

(vi)            rozhodovat o výši a splatnosti zápisného;

(vii)           schvalovat interní organizační normy Spolku a vnitřní předpisy.

 

 

 

 

X.

Revizní komise

 

 1. Revizní komise je orgánem Spolku, zřízeným za účelem kontroly hospodaření Spolku.
 2. Revizní komise je kolektivním orgánem tvořeným 3 členy. Členové revizní komise zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce svého předsedu.
 3. Odměnu za výkon funkce člena revizní komise může stanovit členská schůze, jinak platí, že výkon funkce je bezplatný.
 4. Revizní komise se řídí právními předpisy, těmito stanovami, dalšími vnitřními předpisy Spolku i usneseními členské schůze.
 5. Revizní komisi zastupuje vůči výboru i vůči členům předseda revizní komise.
 6. Revizní komise přezkoumává hospodaření Spolku, zejména pak přezkoumává a schvaluje návrh rozpočtu, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel a řádné péče o majetek Spolku, přezkoumává a schvaluje výroční zprávu, účetní závěrku a výsledek hospodaření spolku předtím, než jsou předloženy ke schválení členské schůzi a předkládá svá zjištění a vyjádření členské schůzi.
 7. Revizní komisi svolává k zasedání její předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen revizní komise, a to podle potřeby, zpravidla však jednou za čtvrtletí.
 8. Revizní komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K platnosti usnesení revizní komise je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy revizní komise.
 9. Revizní komise je povinna jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.
 10. Revizní komise, resp. pověřený člen, je dále oprávněna:

(i)     nahlížet do veškerých podkladů týkajících se chodu, aktivit a hospodaření Spolku;

(ii)    vystoupit a prezentovat své závěry na členské schůzi;

(iii)   svolat členskou schůzi v případě, že bude zjištěno závažné pochybení výboru a výbor takovou členskou schůzi nesvolá ve lhůtě třiceti dnů od doručení žádosti revizní komise o svolání členské schůze.

 

 

XI.

Majetek a hospodaření Spolku

 

 1. Zdrojem majetku Spolku jsou zejména:

(i)               členské příspěvky a zápisné;

(ii)              příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní;

(iii)             příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s pořádáním a organizováním konferencí, seminářů, jakož i dalšími aktivitami;

(iv)            dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.;

(v)             dary.

 1. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. Bližší zásady hospodaření s majetkem Spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.
 2. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Spolku.
 3. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu vyhotoveného výborem a schváleného revizní komisí.

 

XII.

Zánik a likvidace Spolku

 

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným zrušením na základě rozhodnutí členské schůze s likvidací nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Při zrušení spolku s likvidací jmenovaný likvidátor sestaví soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.
 3. Při zrušení Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla. Nelze-li s likvidačním zůstatkem naložit podle těchto stanov, nabídne likvidátor likvidační zůstatek spolku s účelem obdobným. Není-li to možné, nabídne likvidátor likvidační zůstatek obci, na jejímž území má Spolek sídlo. Nepřijme-li obec nabídku do dvou měsíců, nabývá likvidační zůstatek kraj, na jehož území má spolek Sídlo. Získá-li likvidační zůstatek obec nebo kraj, použije jej jen k veřejně prospěšnému cíli.
 4. Obdržel-li Spolek účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu, předchozí odst. 3 tohoto článku se nepoužije a likvidátor naloží s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu.

 

XIII.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 27.června 2017
 2. Znění těchto stanov je účinné od 27.června 2017