Celostátní konference LS MS

     Do roku 2003 vstoupila LS MS opravdu aktivně. Hned na jeho počátku, 17.ledna, pořádala celostátní konferenci. Tentokrát se konala v příjemném prostředí auly pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
     Odborný program nebyl ani tentokráte sestaven monotematicky, ale přítomní si mohli poslechnout pestrou škálu příspěvků z různých oblastí logopedie či spolupracujících oborů. Velmi působivá byla pro všechny osobní zkušenost matky dvojčat, z nichž jedno má těžkou sluchovou vadu a druhé je intaktní (ing.H.Gaitzschová: Porovnání řečového vývoje dvojčat). Zajímavé bylo vystoupení čerstvých absolventek logopedie pražské a olomoucké univerzity s jejich diplomovými pracemi (Mgr.M.Kubátová: Jazyková situace romského dítěte, Mgr.R.Mlčochová: Hlasová hygiena mluvních profesionálů, Mgr.J.Adlerová: Řečová produkce žáků se SPU, Mgr.Z.Sedláčková: Výkony dětí s vývojovou dysfázií v předmětech ČJ a HV v mladším školním věku). Praktická ukázka z nového CD ROMU firmy MULTIMEDIA ART zaměřeného na výuku matematiky a ze slabikáře byla vítaným zpestřením ostatních mluvních projevů (RNDr.H.Daňková:Výukový CD ROM - Slabikář, který mluví). V ostatních zajímavých přednáškách se objevilo např. téma nadaných dětí (PhDr.E.Vondráková: Nadané děti-metoda práce ETCHA) nebo statistika zpracování textu dětmi (PaeDr. B.Housarová: Reprodukce známého textu žáky ZvŠ), praktické ukázky logopedických cvičení (Mgr.J.Hrabalová: Kolektivní cvičení řeči dětí s mentálním postižením – pokud se přihlásí dostatek zájemců, mohla by logopedická společnost po dohodě s přednášející uskutečnit skupinový praktický seminář).
     Nejdůležitější záležitostí v programu letošní konference však byly volby. Uplynulo již totiž čtyřleté období fungování hlavního výboru LS MS a podle stanov společnosti musí být zvolen výbor nový.
     Dovoluji si prohlásit, že letošní volby byly téměř radikální. Většina členů dosavadního hlavního výboru je sice ochotna vykonávat dále velké množství dobrovolné práce pro zajištění chodu LS MS, nechtěli však už kandidovat do hlavního výboru. A proto jsme byli nuceni najít lidi, kteří mají zájem a věnují svou energii, čas a znalosti ku prospěchu ostatním. Nebylo to jednoduché, ale podařilo se . Na konferenci mohlo být představeno 9 členů LS MS s kandidaturou do hlavního výboru, které plénum jednohlasně poté ve volbách schválilo.

Novými členy hlavního výboru tedy jsou:

   Mgr. Michaela VOLDŘICHOVÁ, 1971, klinický logoped, roční praxe jako speciální pedagog na ZŠ, 4 roky praxe v nestátním zdravotnickém zařízení, nová předsedkyně LS MS, mail: vol...@seznam.cz

   Mgr. Daniela PALODOVÁ, 1954, klinický logoped, do r.1995 pracovala ve fakultní nemocnici s poliklinikou, od té doby v nestátním zdravotnickém zařízení, nová místopředsedkyně LS MS, mail: pal...@volny.cz

   Mgr.Lenka MARČÍKOVÁ, 1971, klinický logoped, pracovala od r.1993 jako logoped v Dětské psychiatrické léčebně v Dolních Počernicích a od r.1996 v dětském centru Paprsek, hospodářka a webmaster LS MS, mail: len...@volny.cz

   Mgr. Jitka DOMBIOVÁ, 1952, studium SPPG, od r. 1976 pracovala jako učitelka ve škole, od r. 1980 zaměstnanec PPP v Šumperku – specializace SVPU, od r.1981 částečný úvazek jako logoped ve zdravotnictví, v r.1992 spoluzakládala speciální školu SCHOLA- VIVA v Šumperku, kde dnes působí jako ředitelka, mail: dom...@schola-viva.cz

   Mgr.Kateřina FOLTINOVÁ, 1974, studium SPPG, roční praxe v nestátním zdravotnickém zařízení, nyní druhým rokem zaměstnána jako logopedka v PPP v Pelhřimově, mail: kat...@email.cz

   PaedDr.Blanka HOUSAROVÁ, 1964, studium SPPG, od r.1996 odborný asistent na katedře speciální pedagogiky na PedF UK, dosavadní spolupracovnice HV LS MS, mail: b.h...@worldonline.cz

   PaedDr.et Bc.Eva STRYKOVÁ, 1962, klinický logoped, studium na PedF UP a na LF UP v Olomouci , od r. 1986 praxe v nemocnici v Přerově, od r.1994 pracuje v nestátním zdravotnickém zařízení v Přerově, působí taktéž jako fyzioterapeut se specializací na EEG biofeedback a epileptologii, dosavadní členka HV LS MS, mail: eva...@volny.cz

   Mgr.Helena VACKOVÁ, 1971, studium SPPG na PedF UK, pracuje jako logoped v Centru pro děti s vadami řeči v Liberci, mail: tom...@quick.cz

   Mgr. Ivana VÍTOVCOVÁ, 1968, klinický logoped,praxe ve školství, od r.1993 zaměstnána v nemocničním zařízení, od r. 1998 praxe v nestátním zdravotnickém zařízení , mail: zatím na lsm...@ora.cz     V rámci voleb bylo navrženo vytvoření „sboru poradců“, jimiž se mimo jiné stávají odstoupivší členové dosavadního hlavního výboru. Tato „inovace“ v organizaci LS MS byla taktéž jednohlasně schválena.
     K hladkému průběhu konference napomohlo i bezvadně fungující technické zabezpečení. Jsme rádi, že Vám všem, kteří jste se konference nezúčastnili, můžeme touto cestou přiblížit důležité dění na poli LS MS a Vám všem, kteří jste zúčastnili, připomenout atmosféru, v jaké proběhla.
     A díky „computerizaci a emailizaci“, jak v úvodním referátu vystihla trefně situaci dr. Kutálková, se budeme snažit Vám zprostředkovávat stále častěji stále více stále zajímavějších informací.Za hlavní výbor LS MS     
Mgr.Michaela Voldřichová