DIAGNOSTICKÝ MATERIÁL KOMUNIKAČNÍ PROFIL MATRIX

Termíny akce

Cena 700,-Kč pro členy LSMS; 1000,-Kč ostatní


Organizátor

LSMS

Místo konání

Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9 - Hloubětín - nová budova: Rodinné centrum Zdeňka Matějčka


PhDr. Jana Pešková Ph.D a Kristýna Hemzáčková

Náplň semináře

Účastníci semináře se seznámí s online diagnostickým materiálem Komunikační profil Matrix, na jehož české verzi se podílely lektorky semináře.

Komunikační profil Matrix je hodnotící nástroj určený k přesnému stanovení způsobu komunikace daného jedince a k poskytnutí východiska pro stanovení komunikační strategie. Ve své práci ho mohou využít logopedi, speciální pedagogové, rodiče a všichni kdo pracují s jedinci s narušenými komunikačními schopnostmi.

Je určen k diagnostice jedinců jakéhokoli stáří, kteří se nachází v raných stádiích komunikace.  Matrix je uzpůsoben pro jakýkoli typ komunikačního chování, včetně augmentativních a alternativních forem komunikace (AAK) a pre-symbolické komunikace (jako jsou gesta, výraz obličeje, pohled očí a pohyby těla). Je vhodný pro jedince, kteří mají jakýkoli typ či stupeň postižení, včetně těžkých a kombinovaných postižení, mentálního postižení a postižení smyslového či tělesného, tedy pro jedince u nichž se běžné diagnostické testy nedají využít. Pomocí tohoto diagnostického nástroje získáme následující informace:

·        na jaké komunikační úrovni /ze sedmi možných/ se jedinec nachází, 

·        jaké splňuje důvody komunikace /ze 4 možných/,

·        jaké jsou možnosti další intervence pro daného jedince,

·        ověření úspěšnosti navržených strategických kroků. 

Základním výstupem testu je jednostránkový Komunikační profil jedince a Seznam komunikačních dovedností, které nám pomohou rozhodnout jaké obecné komunikační cíle jsou přiměřené s ohledem na současné schopnosti jedince. Je možné stanovit obecný intervenční cíl (na jakou úroveň  komunikace je třeba se zaměřit), a také specifický intervenční cíl (na jaké specifické komunikační chování a sdělení se zaměřit.)

 

Na semináři budou představeny kazuistiky, jejichž prostřednictvím budou účastníci seznámeni se záznamem a popisem aktuálního komunikačního chování jedinců s různým postižením a  návrhem vhodné strategie.

• Komunikační profil Matr ix
• Vyšetření porozumění řeči Speciálně pedagogické vyšetření pro
zhodnocení impresivní řeči a impresivních jazykových schopností)
PhDr. J
anA Pešková, Ph.D. Kristýna He mzáčková
Účastníci semináře se seznámí s online diagnostickým materiálem
Komu nikační profil Matrix, na je hož české verzi
se podílely lektorky semináře a s aktualizovaným Speciálně pedagogickým vyšetřením pro zhodnocení
impresivní řeči a impresivních jazykových sc hopností. Oba materiály ve své práci mohou úspěšně využít logopedi,
speciální pedagogové, pracov níci speciálních škol a další odborníci, kteří pracují s jedinci s narušenou komunikační
schopností.
Komunikační profil Matrix
je určený k přesnému stanovení způsobu komunikace daného jedince a k poskytnutí
východiska pro sta novení komunikační strategie . Je určen k diagnostice jedinců jakéhokoli stáří, kteří se nachází
v raných stádiích komunikace. Matrix je uzpůsoben pro jakýkoli typ komunikačního chování, v četně
augmentativních a alternativních forem komunikace (AAK) a pre symbolické komunikace (jako jsou gesta, výraz
obličeje, pohled očí a pohyby těla). Je vhodný pro jedince, kteří mají jakýkoli typ či stupeň postižení, včetně těžkých a
kombinovaných postiž ení, mentálního postižení a postižení smyslového či tělesného, tedy pro jedince u nichž se
běžné diagnostické testy nedají využít.
Základním výstupem testu je jednostránkový
Komunikační profil jedince a Seznam komunikačních dovedností, které
nám pomohou r ozhodnout jaké obecné komunikační cíle jsou přiměřené s ohledem na s oučasné schopnosti jedince. Je
možné stanovit obecný intervenční cíl (na jakou úroveň komunikace je třeba se zaměřit), a také specifický
intervenční cíl (na jaké specifické komunikační ch ování a sdělení se zaměřit.)
Vyšetření porozumění řeči (
Speciálně p edagogické vyšetření pro zho dnocení impresivní řeči a impresivních
jazykových schopností) je diagnostický materiál, který slouží k analýze a stanovení úrovně porozumění řeči tak aby
bylo možné zvolit cílenou intervenci, vybrat adekvátní metody, formy a p rostředky na odstranění nebo zredukování
komunikačních bariér. Umožňuje cílené zaměření na oblast receptivní řeči formou subjektivního hodnocení
speciálním pedagogem.
Termín:
6 . října 20 20 , od 9.00 do 1 6 .00
Místo konání :
Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9 Hl oubětín nová budova:
Rodinné centrum Zdeňka Matějčka
Cena semináře: pro členy LSMS: 8 00, Kč
pro nečleny LSMS: 1 1 00, Kč
Platbu uskutečněte převodem
nebo složenkou na č.ú. 1937 696339/ 0800, variabilní symbol
Vaše rodné číslo, specifický symbol 06 10
Chcete
li vystavit fakturu, pošlete včas fakturační údaje (IČ,DIČ,adr esu zařízení)!
Platba pouze předem, doklad o zaplacení s

sebou!

 

Platba - pouze předem na účet č. 1937696339/0800
             specifický symbol: 2004
             variabilní symbol: Vaše rodné číslo
             zpráva pro příjemce: nejste-li členem LSMS, uveďte prosím Vaše příjmení

    Chcete-li vystavit fakturu, zašlete fakturační údaje = přesnou adresu zařízení, IČO, DIČ 
    na adresu:   log...@seznam.cz

     Doklad o zaplacení je potřeba vzít s sebou. Děkujeme.

Doprava - metro B - stanice Hloubětín, odtud pěšky cca 5 min. podle směrovek na Areál Paprsek, 
                                nová zelenočerná budova Rodinného centra

Těšíme se na shledanou.

« Zpět